UFABET

UFABET

‘ฟอสซิล’ น้ำบาดาลไม่รอดจากมลภาวะในยุคปัจจุบัน

'ฟอสซิล' น้ำบาดาลไม่รอดจากมลภาวะในยุคปัจจุบัน

การศึกษาบ่อน้ำลึกพบการปนเปื้อนในน้ำอายุอย่างน้อย 12,000 ปี น้ำบาดาลที่คงอยู่ในส่วนลึกของโลกมานานกว่า 12,000 ปีมีความเสี่ยงต่อมลภาวะสมัยใหม่จากกิจกรรมของมนุษย์ อย่างน่าประหลาด ใจ นักวิจัยรายงานออนไลน์ใน วันที่ 25 เมษายนในNature Geoscience ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าน่านน้ำลึกดังกล่าวส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่อการปนเปื้อนจากพื้นผิว “เราไม่สามารถเจาะลึกและคาดว่าจะหนีจากสิ่งปนเปื้อนบนผิวดินได้”...

Continue reading...